Trei luni de „dictatură legionară”


Extrase din „Înfăptuirile guvernului de la 6 septembrie la 31 decembrie 1940” – Raportul Generalului Ion Antonescu

Primind răspunderea guvernării la 5 Septemvrie 1940, am găsit:

– Dinastia sdruncinată;

– Primejdia anarhiei şi a ocupaţiei străine;

– Izolarea totală a Ţării în urma unei politici nesigure şi nesincere;

– Graniţele prăbuşite şi convenţiile de cedarea teritoriilor încheiate fără măsuri studiate pentru evacuarea populaţiei româneşti; sute de mii de Români isgoniţi de la vetre şi din avutul lor;

– O treime din teritoriul Statului pierdut cu toate bogăţiile, organizarea şi veniturile lui;

– Instituţiile şi funcţionarii din aceste teritorii transformaţi în sarcină fără întrebuinţare;

– Ţărănimea şi muncitorii concentraţi prea multă vreme;

– Arăturile şi semănăturile de toamnă neîncepute;

– Administraţia Statului desorganizată şi risipitoare;

– Un an agricol sărac, oraşele şi regiuni întregi de munte neaprovizionate cu alimente, lemne, etc.;

– O stare economică sdruncinată de inflaţie monetară periculoasă; căile de comunicaţie încărcate şi desorganizate;

– Armata, funcţionarii şi pensionarii împovăraţi de datorii şi având salarii şi pensii neîndestulătoare.

Regimul Naţional-Legionar în trei luni de guvernare a izbutit să realizeze următoarele înfăptuiri principale:

1. Consolidarea Dinastiei şi repunerea ei pe un înalt plan moral, prin urcarea pe Tron a Majestăţii Sale Mihai I şi restabilirea drepturilor Majestăţii Sale Regina Elena.

2. Organizarea Statului pe baze noui prin deplinele puteri acordate Generalului Antonescu în conducerea Statului şi crearea Regimului Naţional-Legionar.

3. Consolidarea situaţiei internaţionale şi asigurarea liniştei şi independenţei naţionale prin adeziunea României la Pactul Tripartit (Germania, Italia şi Japonia).

4. Încheierea unui important acord economic cu Germania asigurând:

a) Acordarea de credite considerabile, cu o dobândă minimă, pentru refacerea agricolă şi industrială;

b) Furnizarea imediată şi în mari cantităţi de pluguri, tractoare şi unelte agricole pentru sătenii şi agricultorii români;

c) Refacerea căilor de comunicaţie şi sporirea conductelor de petrol;

d) Investirea de capitaluri private în economia românească, cu acordul Guvernului român.

România a contractat altă dată în străinătate împrumuturi cu dobândă de 8-10%, deşi afectase venituri speciale pentru garantarea acoperirii, ni s`a impus şi controlul străin pentru a executa supravegherea finanţelor noastre.

Creditele deschise de guvernul german sunt pe 10 ani, cu dobândă minimă, fără nici o măsură de atingere a suveranităţii noastre, fără a afecta fondul bogăţiei naţionale.

5. Ocrotirea internaţională a populaţiei româneşti din teritoriile cedate Ungariei prin comisiuni germano-italiene.

6 Evacuarea teritoriilor cedate şi creiarea comisiunilor mixte, pentru reglementarea drepturilor.

7. Sprijinirea populaţiei evacuate prin ajutoare acordate refugiaţilor şi aşezarea lor pe proprietăţile noui expropriate.

Au fost ajutaţi 234.714 refugiaţi.(…)

În afară de ajutoarele date de ministere şi instituţii (câte 2-10.000.000), s`au dat de Comisariatele pentru refugiaţi, prin Subsecretariatul de Stat al refugiaţilor 89.786.285 lei. S`a pus la dispoziţia Ajutorului Legionar 50.000.000 lei.

S`au distribuit gratuit 24.000 haine.

Crucea Roşie din Bucureşti a dăruit haine în valoare de 12.500.000 lei; Cercul Basarabenilor lei 2.500.000.

S`au instituit cantine în Bucureşti şi pe lângă toate prefecturile din toată ţara.

Ajutorul Legionar a asigurat hrana gratuită la aceste cantine. (…)

13. Revizuirea generală şi majorarea pensiilor cu începere dela 1 Ianuarie 1941, prin acordarea unei sume de 885.000.000 lei, pentru acest scop.

14. Sporirea încasărilor Statului, cu toate că teritoriul a fost redus cu o treime: încasările pe Septemvrie, Octomvrie şi Noemvrie crt. au foat de lei 9.473 milioane.

Încasările pe luna Septemvrie 1940 au fost de lei 3.502.400.000, faţă de lei 2.766.800.000 în Septemvrie 1939; de lei 3.824.200.000, în Octomvrie 1940, faţă de lei 2.766.500.000, în Octomvrie 1939, şi de lei 167.000.000, peste media încasărilor realizate în primele 5 luni de executarea bugetului.

15. Economiile realizate dela Septemvrie 1940-Decemvrie 1940:

a) Prin desfiinţarea diferitelor comisiuni, consilii etc. din bugetele Ministerelor şi Instituţiilor Autonome, b) Economii la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, c) Economii la Subsecretariatul Presei şi Propagandei, d)Economii în bugetul general al Statului (Ministerul Finanţelor): 1. Bugetul ordinar, 2.Fondurile cu afectaţie specială, 3. Concentrări (Septemvrie- Noemvrie 1940), 4. Înzestrarea Armatei (Septemvrie-Noemvrie 1940) – lei 3.230.400.000, 5. Palatul Regal (Lista civilă, subvenţie, impozit) -lei 26.800.000

TOTAL lei 5.774.704.100

Economii utilizate

A. Plăţi cu credite deschise – lei 657.436.809

B. Plăţi dela Portofoliu – lei 583.000.000

TOTAL lei 1.240.436.809

Disponibil – lei 4.534.267.291

e) Economii la Ministerul de Interne – lei 41.000.000, f) Economii la Ministerul Justiţie – lei 25.315.040, g) Economii la Ministerul Economiei Naţionale – lei 41.434.435, h) Economii la Ministerul Agriculturii – lei 36.000.000, i) Economii la Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale – lei 20.975.705, j) Economii la Ministerul Lucrărilor Publice (Buget) – lei 8.777.740 (Din contracte) – lei 65.000.000, k) Economii la Ministerul de Externe (desfiinţarea delegaţiei, subvenţiei, diurne, etc.) – lei 58.657.240

16. Asigurarea arăturilor şi semănăturilor de toamnă prin însămânţarea a 2.389.555 hectare faţă de 1.600.000 hectare în anul trecut (spor 39%).

Grâu de toamnă 2.250.164 hectare, Secară de toamnă 73.436 hectare, Orz de toamnă 51.864 hectare, Rapiţă de toamnă 14.121 hectare

Pregătirea ogoarelor pentru însămânţările de primăvară în întindere de 1.300.000 ha.

Întocmirea planului agricol pe 1940-1941 şi repartizarea culturilor pe judeţe.

17. Măsuri pentru înzestrarea imediată a agriculturii cu 2.000 de tractoare şi crearea de şcoli pentru conducătorii lor. Procurarea imediată a 30.000 de pluguri prin industria germană.

18. Procurarea şi distribuirea la agricultori a 4.095 vagoane sămânţă de grâu dintr`un fond special în valoare de 450.000.000 lei.

Acordarea unui fond de 1.000.000.000 lei pentru împrumuturi la agricultori. (…)

19. Ridicarea preţului grâului la 85.000 lei vagonul. Mărirea producţiei piscicole. (…)

20. Organizarea muncii naţionale şi sporirea în unele regiuni dela 30-70% a salariilor muncitorilor şi organizarea oficiilor de plasare prin Mişcarea Legionară.

22. Ajutorarea sanitară a populaţiei din regiunile sinistrate şi pregătirea reorganizării sanitare a Statului.

23. Înfiinţarea de cantine gratuite şi cu preţ redus în toată ţara (500.000 mese gratuite, distribuite în 2 luni prin Mişcarea Legionară).

24. Pregătirea reorganizării învăţământului primar şi secundar, pe o bază practică.

25. Revizuirea cultelor şi a învăţământului, reorganizarea Universităţilor de la Cluj şi Cernăuţi şi plasarea a 9.072 învăţători, 1.273 profesori secundari şi universitari şi 1.200 preoţi refugiaţi. (…)

27.Reorganizarea Presei, Preopagandei româneşti şi a Societăţii de Radiodifuziune, românizarea instituţiilor şi Caselor de filme, spectacole, turism, etc. (…)

29. Perfectarea contractului şi pregătirea lucrărilor pentru completarea reţelei de drumuri.

30. Refacerea regiunilor sinistrate şi a localurilor Instituţiilor publice distruse de cutremur pentru care s`a alocat 100.000.000 lei. (…)

33. Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri a distribuit cu prilejul sărbătorilor – din colectarea de donaţii particulare – fără nici o contribuţie a Statului 17.408 pachete cu haine şi obiecte de îmbrăcăminte şi 1.350 pachete alimentare, în valoare de circa 25.000.000 lei

34. S`a reorganizat Armata pe baza învăţămintelor trase din ultimele războaie şi în raport cu posibilităţile Ţării.

35. S`a complectat şi continuă să se complecteze înzestrarea Armatei cu mijloace moderne de luptă, fabricate în Ţară, şi comandate în Germania şi Italia. (…)

41. S`a realizat o economie bugetară de 2,5 miliarde, prin desconcentrarea masivă a trupelor, redându-se în acelaşi timp economiei naţionale sute de mii de braţe de muncă.

42. S`a dat un mare ajutor agriculturii, prin concediile de muncă acordate ofiţerilor şi trupei concentrate, prin punerea ostaşilor, vehiculelor şi animalelor Armatei la dispoziţia agricultorilor, cu drept de întâietate pentru văduve, orfani, invalizi şi oameni săraci.

De asemenea Armata a contribuit, cu mijloacele ei, într`o foarte largă măsură, la aprovizionarea centrelor populate, prin executarea unor masive transporturi de subzistenţă.

În sfârşit, Armata a venit în ajutorul sinistraţilor, imediat după cutremur, prin operaţiile de salvare, şi mai târziu prin meseriaşi puşi la dispoziţia instituţiilor de Stat pentru repararea clădirilor.

43. Au fost sancţionaţi principalii vinovaţi de starea Armatei şi de pierderile suferite de Ţară.

44. S`a reorganizat producţia de armament românesc, revizuindu-se în acelaşi timp toate contractele oneroase.

45. Reducerea numărului Ministerelor, reforma administrativă, prin desfiinţarea Rezidenţelor Regale costisitoare şi nefolositoare şi reorganizarea Prefecturilor.

46. Instituirea Comisiunilor de Anchetă de pe lângă Ministerul de Justiţie pentru controlul averii foştilor demnitari ai Statului pe ultimii 10 ani, pentru controlul fondurilor înzestrării Armatei, pentru controlul fondurilor secrete, speciale şi ale ordinei publice, pentru controlul Devizelor întrebuinţate de Banca Naţională a României, pentru comenzile de la C.F.R., pentru controlul gestiunii Casei Regale, pentru controlul acordării concesiunilor şi prospecţiunilor miniere, pentru ancheta portofoliului luat de Stat de la B.N.R., pentru revizuirea proceselor politice, etc.

Lucrările Comisiunilor de Anchetă au fost publicate; deasemenea deciziile de blocare a averii unora dintre vinovaţi şi trimiterea lor în judecată.

47. Epuraţia şi reforma magistraturii şi a organizării avocaturii. Trecerea tuturor instanţelor sub controlul Ministerului de Justiţie, unificarea şi descongestionarea Justiţiei. (…)

48. Centralizarea şi coordonarea întregii activităţi legislative a Guvernului prin Ministerul de Justiţie.

49. Reforma Societăţilor Anonime Româneşti pentru însănătoşirea lor, reducerea numărului Consiliilor de Administraţie parazitare şi controlul acţionarilor.

Acestea sunt principalele înfăptuiri ale Guvernului.

Fiecare Minister va publica Dări de Seamă despre întreaga activitate, cu toate amănuntele ei, menţionând şi toate reformele şi lucrările în curs.

Regimul Naţional Legionar supune Ţării prin mine, aceste împliniri principale, săvârşite într`o guvernare atât de scurtă şi de grea.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s